Privacy Policy

Hier vind je informatie over hoe we je privacy op deze site beschermen.

Wie zijn wij?

All I Am
Postbus 1076
1430 BB Aalsmeer
The Netherlands

+31 6 18 64 63 25
info@alliamflowers.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

All I Am verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoon en emailadres; kamer van koophandel nummer
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer; Swift; IBAN code; veiling nummer)
 • Gegevens met het oog op het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten
 • Gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen
 • Gegevens voor het onderhouden van contacten met klanten
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@alliamflowers.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

All I Am verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten;
 • Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen;
 • Het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • Het verzorgen van het transport van te leveren goederen en diensten;
 • Het onderhouden van contacten met de klanten;
 • Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountants controle;
 • Het verlenen van medewerking aan de heffing of invordering van gemeentelijke -, provinciale- en waterschap belastingen;
 • De uitvoering of de toepassing van een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

All I Am neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

All I Am bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet met derden of anderszins openbaar maken, behoudens op de wijze als hieronder beschreven. In het kader van deze verwerking worden uw persoonsgegevens gedeeld met de volgende partijen:

 • Onze groepsmaatschappijen;
 • Door ons ingeschakelde verwerkers;
 • Externe adviseurs;
 • Externe dienstverleners;
 • Belastingdienst;
 • Toezichthoudende autoriteiten.

Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens openbaar moeten maken op grond van een wettelijke voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden.

Ook behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, over te dragen in het geval dat wij (een gedeelte van) onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

All I Am gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. All I Am gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door All I Am en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@alliamflowers.com. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek. All I Am wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

All I Am neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@alliamflowers.com.

Ontdek ons verhaal

Privacy Policy

Een groots avontuur, door de allerbeste Allium, Nerine en Agapanthus kwekers. Onze missie: de wereld kennis laten maken met deze fantastische, buitenaards mooie bloemen.

Lees meer